+ نوشته شده توسط H.ADIM در پنجشنبه نهم تیر ۱۳۹۰ و ساعت 13:25 |

رديف

نوع کود

بسته بندی کيلوئی

درصد ماده اصلی

1

سولفات روی  پودری

25

روی   34%

2

سولفات روی  پودری

25

روی     24%

3

سولفات روی پودری

25

روی     15%

4

سولفات روی گرانوله

25

روی     24%

5

سولفات آهن

25

آهن  20%

6

سولفات آهن

25

آهن  15%

7

سولفات منيزيم

25

منيزيم  16 %

8

سولفات منگنز

25

منگنز 24 %

9

سولفات مس

25

مس 24%

10

کود ميکرو کامل  معدنی

25

آهن،روی،منگنز،مس و ازت

11

اسيد بوريک

25

بور  17 %

12

گوگرد آلی گرانوله

25

گوگرد   15 %

13

گوگرد بنتونيت دار گرانوله

25

گوگرد   60 %

14

گوگرد کشاورزی پودری (ميکرونيزه )

25

گوگرد   98 %   با مش( 200 تا 180)

15

بيوگوگرد آلی گرانوله

25

گوگرد،موادآلی،مايه تلقيح تيوباسيلوس

16

اوره با پوشش گوگردی گرانوله

25

گوگرد  45 % ، اوره   25 %

17

فسفات گوگردی گرانوله

25

گوگرد 40% ، فسفات 40 %

18

فسفات گوگردی ازته گرانوله

25

گوگرد 30% ، فسفات30% ، ازت 10%

19

سولفات پتاسيم منيزيم

25

پتاسيم  ، منيزيم

20

سولفات آمونيم

50

آمونيم

21

بيوفسفات طلائی گرانوله

25

گوگرد،فسفر،موادآلی،آهن،تيوباسيلوس

+ نوشته شده توسط H.ADIM در سه شنبه سی ام آذر ۱۳۸۹ و ساعت 12:36 |
  

رديف

نام محصول

بسته بندی

1

کود آهن فری لاين                    6 Ferrilene

يک کيلوئی

2

کود مستر      20-20 -20                Master

بيست و پنج کيلوئی

3

کود مستر      30-5- 15                  Master

بيست و پنج کيلوئی

۴

کود مستر      37-37-3۰                 Master

بيست و پنج کيلوئی

5

کود مستر     20-20 -20                 Master

ده کيلوئی

6

کود مستر     30-5- 15                   Master

ده کيلوئی

7

کود مستر     18-18-  18                Master

بيست و پنج کيلوئی

8

کود مستر    20-20 -20                  Master

دو و نيم کيلوئی

9

کود مستر    30-5- 15                    Master

دو و نيم کيلوئی

10

نيترو پتاس                           Nitro  Potass

بيست و پنج کيلوئی

11

کود بريکسل کمبی                Brexil Combi

يک کيلوئی

12

کود بريکسل روی                        Brexil Zn

يک کيلوئی

13

کود بريکسل آهن                        Brexil Fe

يک کيلوئی

14

کود بريکسل منگنز                     Brexil Mn

يک کيلوئی

15

کود بريکسل منيزيم                    Brexil Mg

يک کيلوئی

16

کود بريکسل کلسيم                   Brexil Ca

يک کيلوئی

17

کود مگافول                                 Megafol

يک ليتری

18

 پيت ماس                                    Biolan

سيصد ليتری

19

 پيت ماس                                    Biolan 

صدوهشتاد ليتری

20

کود بيولوژيک تيوباسيلوس

يک کيلوئی

21

کود بيولوژيک نيتراژين

يک ليتری

22

کود بيولوژيک ازتو باکتين

يک کيلوئی

23

کود نيتروکسين

يک ليتری

24

کود نيتروکسين

چهار ليتری

25

ازتوباکتر

يک کيلوئی

+ نوشته شده توسط H.ADIM در سه شنبه سی ام آذر ۱۳۸۹ و ساعت 11:34 |

رديف

نوع کود

نوع بسته بندی

1

کود مايع سوپر آگروتين ويژه غلات

يک ليتری

2

کود مايع سوپر آگروتين ويژه برنج

يک ليتری

3

کود مايع سوپر آگروتين ويژه حبوبات

يک ليتری

4

کود مايع سوپر آگروتين ويژه درختان ميوه

يک ليتری

5

کود مايع سوپر آگروتين ويژه سبزی ، صيفی و گياهان غده ای

يک ليتری

6

کود مايع سوپر آگروتين ويژه چغندر قند

يک ليتری

7

کود مايع سوپر روی آگروتين

يک ليتری

8

کود مايع سوپر آگروتين ويژه مرکبات

يک ليتری

9

کود مايع سوپر آگروتين  فروت ست

يک ليتری

10

کود مايع سوپر آگروتين ويژه دانه های روغنی

يک ليتری

11

کود مايع سوپر آگروتين ميکرو

يک ليتری

12

کود مايع سوپر آگروتين آهن

يک ليتری

13

کود مايع سوپر آگروتين ويژه پسته

يک ليتری

14

کود مايع سوپر آگروتين ويژه زيتون

يک ليتری

15

کود مايع سوپر آگروتين ويژه رشد

يک ليتری

16

کود مايع سوپر آگروتين پتاسيم

يک ليتری

17

کود آلی آگروتين  بذر مال

يک ليتری

18

کود آلی آگروتين ويژه رشد فضای سبز

يک ليتری

19

کود آگروتين اسپری گل

يک ليتری

+ نوشته شده توسط H.ADIM در سه شنبه سی ام آذر ۱۳۸۹ و ساعت 11:1 |